fbpx
Loading...

Výzva Platformy pro krajinu vládě ČR

Home / Nezařazené / Výzva Platformy pro krajinu vládě ČR

platforma_logo_zelena_varianta

na základě zkušeností získaných z odborných podkladů o vlivu klimatické změny a způsobů současného hospodaření na stav krajiny a jejích složek v České republice Platforma pro krajinu[i]

vyzývá vládu České republiky

 • ke zformulování vize pro nakládání s krajinou a na jejím základě zpracování zastřešující koncepce péče o krajinu jako celek. Tím se položí základ pro koordinované, vyvážené řešení rezortních a sektorových přístupů k vývoji a využívání naší krajiny.
 • Tato dlouhodobá koncepce musí být založena na principu trvalé udržitelnosti a na víceúčelovém využívání krajiny a musí v maximální míře zohlednit nové přírodní podmínky vyvolané postupující změnou klimatu. Platforma pro krajinu nabízí při vytvoření této koncepce spolupráci.
 • Platforma pro krajinu dále na základě jednání pracovní skupiny pro lesy dne 15. ledna 2018, navazujíc na Programové prohlášení vlády ČR[ii], vycházejíc ze stanoviska Komise pro životní prostředí Akademie věd[iii] a s ohledem na katastrofální kalamitu v lesích severní Moravy a Slezska a na prognózy zhoršování stavu lesů a možné ohrožení produkce dřeva jako obnovitelné suroviny v důsledku globálních klimatických změn vyzývá k přijetí účinných patření na zlepšení stavu lesů vedoucí k urychlenému řešení současné kritické situace lesního hospodářství.

Platforma pro krajinu doporučuje vládě ČR a vedení jednotlivých složek českého lesnického sektoru zohlednit při řešení vzniklé situace následující hlediska a doporučení:

 1. Účinněji a důsledněji realizovat změnu druhové skladby s důrazem na pestrost a adaptační potenciál dřevin. Základem druhové skladby by měly být dřeviny odpovídající potenciální přirozené druhové skladbě. Aktivně předcházet a omezovat následky budoucích kalamit prostřednictvím podsadeb.
 2. Při obnově lesa preferovat přírodě blízké postupy a na kalamitních holinách umožnit maximální využití přípravných dřevin; k tomu přizpůsobit legislativu.
 3. Zavést účinné nástroje ke snížení stavů zvěře a následnému udržování přiměřeně nízkých stavů zvěře; k tomu novelizovat zákon o myslivosti.
 4. Zrovnoprávnit alternativní metodu hospodářské úpravy lesů (metodu statistické provozní inventarizace) vůči současné standardní metodě, a to prostřednictvím úpravy legislativy, resp. vyhlášky.
 5. Státní lesy se musí stát vzorem pro ostatní vlastníky lesů zejména v oblasti ekologické a sociální. K tomu je mj. nezbytné zahájit diskusi o postupné změně obchodního modelu u státního podniku Lesy ČR (opuštění systému tzv. komplexních lesnických zakázek, postupné zvyšování podílu prací vykonávaných režijními zaměstnanci, větší podíl prodeje dříví ve vlastní režii atd.).
 6. Připravit samostatný zákon o státním podniku Lesy ČR, který vymezí objednávku služeb ve veřejném zájmu.
 7. Účinněji využívat dotací na obnovu lesů, biodiverzitu a retenci vody v lesích a přírodě blízké hospodaření. Jako podmínku pro udělení dotací stanovit splnění určitého minima „zásad dobré praxe“. Efektivněji podpořit rozvoj malých a středních zpracovatelů dřeva.
 8. V lesnickém výzkumu posílit oblast řešení ekologických problémů, které zhoršují ekonomiku vlastníků lesů a podporovat ekologické vzdělávání pracovníků lesnického provozu.
 9. Zajistit poradní službu pro lesní hospodáře při přechodu k adaptivním metodám hospodaření.
 10. Na všech stupních lesnického vzdělávání posílit výuku zaměřenou na řešení současných i budoucích problémů spojených s globální změnou klimatu, zejména pak na adaptivní lesnický management.
 11. Přesněji definovat pojem trvale udržitelného hospodaření v lesích a definovat parametry jeho naplňování; k tomu novelizovat lesní zákon.
 12. Pro poznání procesů adaptace na klimatickou změnu vymezit více velkých souvislých ploch zahrnujících lesy včetně určitého podílu souvisejících zemědělských pozemků, které budou ponechané samovolnému vývoji v celkovém rozsahu nejméně 5 % plochy ČR.
 13. Aktualizovat Národní lesnický program II[iv] zejména s ohledem na prognózu vývoje klimatických změn tak, aby průběžně plnil úlohu základního národního strategického dokumentu pro lesnictví v ČR, a důsledně jej naplňovat.

 

V Praze 24. dubna 2018

 

Prof. em. Ing. Josef Fanta, CSc. – za Platformu pro krajinu

exkurze_park_ilustracni_foto

[i]               Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. koordinuje Platformu pro krajinu (www.nasekrajina.local). Ta si klade za cíl přistoupit ke krajině komplexně: dát na základě odborných doporučení podnět jak pro zpracování politické vize vývoje a politiky a využívání krajiny, tak i pro zavedení smysluplných pravidel pro nakládání se zemědělskou půdou a jejím vodním režimem.

[ii]              Programové prohlášení vlády ČR ze dne 8. ledna 2018: „Jako vláda garantujeme nezcizitelnost státních lesů. Praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn. Vytvoříme dlouhodobou a jednoznačnou koncepci státní lesnické politiky a také myslivecké politiky, které budou naplňovat jak potřeby státu, jeho občanů, tak průmyslu a zemědělství na něj navázaných, a to v symbióze s kulturní krajinou, přírodou, přirozenou obnovou lesů. Lesy České republiky jako státní podnik budou hlavním nositelem této strategie. Budeme důsledně trvat na efektivním využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu.” Dostupné na: https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni-vlady-162319/#Zemedelstvi.

[iii]             Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k semináři Les jako součást krajiny a zdroj poznání, dostupné na: http://nasekrajina.eu/2017/11/02/stanovisko-komise-zivotni-prostredi-akademie-ved-k-seminari-les-jako-soucast-krajiny-zdroj-poznani.

[iv]             Usnesení vlády ČR ze dne 1. října 2008 č. 1221 o Národním lesnickém programu pro období do roku 2013, dostupné na: http://www.uhul.cz/images/NLP/NLP_II_final_CZ.pdf.