Loading...

Strategie AV21

špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Cíle aktivity „Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny“

V rámci programu „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“ probíhá více aktivit, která koordinují pracoviště Akademie věd z prostředků Strategie AV21. Cílem aktivity probíhající v roce 2016 pod patronací Botanického ústavu AV ČR a Biologického centra AV ČR je sjednotit výzkum o krajině na jednotlivých vědeckých pracovištích AV ČR, představit jejich práci a přeložit ji cílovým uživatelům do srozumitelného jazyka. Pomocí Platformy pro krajinu se podařilo vytvořit rámec pro komunikaci na téma vlivu extrémního sucha a povodní a jejich dopadů na krajinu v ČR formou strategických a vědecko-naučných dokumentů a navrhnout konkrétní optimální řešení k minimalizaci negativních vlivů na krajinu.

http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/1-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/2-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/3-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/4-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/5-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/6-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/7-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/8-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/9-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/10-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/11-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/12-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/13-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/14-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/15-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/16-724x1024.jpg
http://nasekrajina.eu/wp-content/uploads/17-724x1024.jpg

K prohlížení knihy použijte šipky.

Výstupy aktivity

  • Analýza a hodnocení integrace krajiny a její problematiky ve vybraných politických dokumentech se zaměřením na politiky územního plánování a Územní studii krajiny
  • V rámci pracovní skupiny k Národnímu akčnímu plánu adaptace na změnu klimatu zpracované návrhy adaptačních opatření předloženy Ministerstvu životního prostředí
  • Proběhly dva semináře Komise pro životní prostředí AV ČR zaměřené na krajinu a na lesnictví (v rámci FORUM 2000)
  • Kniha Krajina a lidé v edici Průhledy nakladatelství Academia. Na téměř 160 stranách představí kolem 60 autorů z 19 institucí problematiku krajiny z různých stran. Přes její základní složky až po plánování a hospodaření v ní
  • Webové stránky (nasekrajina.eu) informující o cílech, realizaci a výstupech projektu a Facebookový profil Platforma pro krajinu.
  • Putovní výstava o proměnách využívání krajiny v ČR v dvojjazyčném provedení. Výstava poukázala na palčivá místa našeho vztahu ke krajině a hospodaření v ní. Vznikla spoluprací Biologického centra AV ČR a Botanického ústavu AV ČR a shlédli ji zatím lidé v devíti městech.

dsc_9273

Cíle aktivity „Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání“

Navazující aktivita v roce 2017 zohledňuje fakt, že výzkum v lesích v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke změně klimatu a vlivu člověka v podobě hospodaření. Cílem je v rámci Platformy pro krajinu zapojit odborníky do veřejné debaty a na základě vědeckých poznatků připravit návrhy potřebných změn právní úpravy reagující na tyto nové poznatky a seznamovat s nimi veřejnost.

Lesy zabírají zhruba třetinu našeho území a jsou natolik výrazným krajinotvorným prvkem, že hospodaření v nich se dotýká i témat souvisejících se změnou klimatu, přírodních stanovišť a poklesem biodiverzity. Ochrana biodiverzity lesů a lesní půdy se týká ochrany na les vázaných druhů organismů a společenstev, na které se vztahuje legislativní úprava ochrany přírody. Pro každý chráněný organismus a typ lesa je třeba stanovit specifický typ managementu, který umožní jejich dlouhodobou a životaschopnou existenci. To zahrnuje celé spektrum hospodářských zásahů včetně tradičních způsobů hospodaření (například pařezení) a bezzásahovosti. Konkrétní systém hospodaření by měl být v co nejtěsnějším propojení se soustavami územní ochrany přírody (a českým systémem zvláště chráněných území i systémem evropské sítě NATURA 2000). Nedávno ustavená Platforma pro udržitelné hospodaření v krajině, vycházející z Evropské úmluvy o krajině, jasně pojmenovala možné hrozby související se změnou klimatu. Nabízí se aktivní účast na přípravě změny lesního zákona.